ห้องพิจารณาคดี  เบอร์โทร  
ห้องพิจารณาคดีที่  1  080 959 1460   
ห้องพิจารณาคดีที่  2 080 959 1491   
ห้องพิจารณาคดีที่  3 080 959 1594   
ห้องพิจารณาคดีที่  4 080 959 1509   
ห้องพิจารณาคดีที่  6 080 959 1545   
ห้องพิจารณาคดีที่  7 080 959 1561   
ศูนย์นัดความ 062 597 3654  
เบอร์อื่นๆ (คลิ๊ก)