ศาลแขวงสระบุรี
Saraburi Kwaeng Court

 

  

 


การป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โควิด-19


การติดต่อราชการศาลให้แก่ผู้พิการทางการได้ยิน
เรื่องการมาเป็นพยานศาล


การปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์

การประเมินความความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวโดยศาล


การผ่อนชำระค่าปรับผู้ประกันในคดีอาญา


COJPASS


น้องไกล่เกลี่ย ขอเชิญชวนเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 20 ตรี


การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี


Tracking System

       

 
   
เมนู
image
image
image
image
image
image
image
image

ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย

ผู้เสียหายสามารถให้ข้อมูลตามแบบแสดงความประสงค์ได้ตาม 4 ช่องทาง ดังนี้
1.กรอกแบบแสดงความประสงค์ส่งไปยัง “ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย” ทางเว็บไซต์ https://cios.coj.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2.แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาประจำศาลชั้นต้นทุกแห่งที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร เช่น ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด โดยไม่จำกัดว่าเป็นศาลที่มีเขตอำนาจหรือไม่ ในวันและเวลาราชการ
3. ดาวน์โหลดและพิมพ์แบบแจ้งความประสงค์จากเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม https://cios.coj.go.th กรอกข้อความแล้วจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ "ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย" ที่อยู่ สำนักกิจการคดี อาคารศาลอาญา ชั้น 6 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร 02 512 8138
4.กรณีที่มีการยื่นคำร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง หรือยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว ผู้เสียหายสามารถแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิ ฯ ของศาลดังกล่าว เพื่อความรวดเร็ว ในวันและเวลาราชการ

ผู้เสียหายในคดีอาญาผ่าน CIOS
*****************

ประกาศ  เรื่องใช้วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าประสงค์ของศาลแขวงสระบุรี 
 
ประกาศ เรื่องให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
ประกาศ เรื่องให้ใช้ค่านิยมของศาล ๑๐ ประการ ภายใต้กรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศทางการศาล  
 
ประกาศ แจ้งเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

 ประกาศ เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการเพื่อพิจารณาคำร้องขอคุมขังฉุกเฉิน 

ประกาศ  แจ้งเปิดทำการศาลในวันหยุด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
 
ประกาศศาลแขวงสระบุรี เรื่องการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฉบับที่ ๙   


ใครเป็นใครในคดีอาญา ผู้เสียหายทางคดีอาญา และผู้เสียหายมีสิทธิอะไรบ้าง
  การยื่นขอประกันตัวออนไลน์
 


การไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
 
  
 

 

 

 

  


   

  ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
การนั่งพิจารณาคดีออนไลน์
 
                                                                                                                                         
     

 

QR core แจ้งปัญหาข้อขัดข้องในการติดต่อราชการ

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน