ศาลแขวงสระบุรี
Saraburi Kwaeng Court
image

ศาลแขวงสระบุรี

image
ประวัติศาลแขวงสระบุรี 

โครงสร้างอำนาจหน้าที่

                  ศาลแขวงสระบุรี  มีอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา

ความอาญาในศาลแขวงพ.ศ.๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยศาลแขวงสระบุรีได้เปิดทำการตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๘  เป็นต้นมา 


ศาลแขวงสระบุรี  มีเขตอำนาจท้องที่จังหวัดสระบุรี รวม  ๑๓  อำเภอได้แก่

๑.อำเภอเมืองสระบุรี
๒.อำเภอแก่งคอย
๓.อำเภอหนองแค
๔.อำเภอหนองแซง
๕.อำเภอเสาไห้
๖.อำเภอบ้านหมอ
๗.อำเภอพระพุทธบาท
๘.อำเภอวิหารแดง
๙.อำเภอมวกเหล็ก
๑๐.อำเภอหนองโดน
๑๑.อำเภอดอนพุด
๑๒.อำเภอวังม่วง
๑๓.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


image เอกสารแนบ